Regulamin Sklepu Internetowego

Art. 1 Postanowienia wstępne

Sklep Internetowy dostępny jest pod adresem https://Hi24.pl i prowadzony jest przez PROTEKST Komputer Sprzedaż-Usługi-Serwis Mariusz Ławrynowicz, ul. Głogowska 1, 67-400 Wschowa, REGON 410227182, NIP 6971031383, wpisany do rejestru przedsiębiorstw w UMiG Wschowa nr ew./02050/95 właściciela Serwisów Internetowych: GłosRegionu.pl, ZW.pl (Ziemia Wschowska), ZiemiaLeszczynska.pl, ZiemiaGorowska.pl, ZiemiaWolsztynska.pl, Okazje.zw.pl i sklepu internetowego Hi24.pl

Art. 2 Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie pojawią się niżej podane terminy należy przez to rozumieć odpowiednio:

 1. PROTEKST Komputer – PROTEKST Komputer Sprzedaż-Usługi-Serwis Mariusz Ławrynowicz, ul. Głogowska 1, 67-400 Wschowa, REGON 410227182, NIP 6971031383, wpisany do rejestru przedsiębiorstw w UMiG Wschowa nr ew./02050/95
 2. Sklep Internetowy – Sklep internetowy Hi24.pl, dostępny pod adresem https://Hi24.pl, prowadzony przez PROTEKST Komputer;
 3. Regulamin – obowiązujący Regulamin Sklepu Internetowego;
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej wskazana w zamówieniu i w fakturze VAT. Za Klienta uważany jest również Konsument;
 5. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z PROTEKST Komputer Umowę (zakup Produktu) niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 6. Umowa – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Klientem a PROTEKST Komputer za pomocą platformy sprzedażowej dostępnej w ramach Sklepu Internetowego;
 7. Zamówienie – zamówienie złożone przez Klienta za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu Internetowego
 8. Produkt – usługa lub przedmiot materialny, wytwarzany lub produkowany przez PROTEKST Komputer lub przez inny podmiot, będący w ofercie Sklepu Internetowego;
 9. Towar – produkt dostarczany fizycznie za pośrednictwem firmy kurierskiej na wskazany w zamówieniu adres;
 10. Usługa – zakupiona usługa świadczona przez PROTEKST Komputer: usługa reklamy lub szkolenie on-line, itp;
 11. Dowód zakupu – faktura VAT, paragon, potwierdzenie dokonania przelewu;
 12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.);
 13. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).

Art. 3 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów przez Klienta w Sklepie Internetowym.
 2. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu
 3. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a PROTEKST Komputer.
 4. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim.
 5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest:
  1. sąd właściwy dla miejsca jej wykonania (zgodnie z zasadami określonymi w przepisach Kodeksu Postępowania Cywilnego) – w przypadku Klientów będących Konsumentami;
  2. sąd właściwy dla siedziby PROTEKST Komputer – w przypadku Klientów dokonujących zakupów z związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.).

Art. 4 Ceny i płatności

 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich, zawierają podatek od towarów i usług oraz inne należności o charakterze publicznoprawnym.. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena Produktu może być czasowo obniżona z uwagi na prowadzone przez PROTEKST Komputer okresowe działania promocyjne.
 2. Formami płatności w Sklepie Internetowym są:
  1. przelew bankowy na konto Sklepu Internetowego podane w powiadomieniu o przyjęciu zamówienia oraz na fakturze pro forma. W tytule przelewu należy koniecznie umieścić numer zamówienia oraz imię i nazwisko Klienta;
  2. przelew elektroniczny poprzez DotPay;
  3. przelew elektroniczny przy pomocy systemu PayPal
  4. płatność na podstawie faktury z odroczonym terminem płatności po wcześniejszym kontakcie z Biurem Obsługi Klienta pod nr: 65 540 76 50
 3. Termin płatności wynosi 7 dni od daty wygenerowania faktury pro forma. Po upłynięciu terminu płatności zamówienie może zostać automatycznie anulowane.
 4. PROTEKST Komputer zastrzega sobie prawo do zmiany cen, wprowadzania, nowych i wycofywania Produktów znajdujących się w ofercie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian – z zachowaniem praw nabytych Klienta.
 5. Przy składaniu zamówienia Klient może skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od PROTEKST Komputer.
 6. W przypadku nadpłaty lub niedopłaty Klient zostaje o niej poinformowany na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia.
 7. Klient może podjąć decyzję o wykorzystaniu nadpłaty na zakup w Sklepie Internetowym lub o dokonaniu zwrotu nadpłaty.
 8. W celu zwrotu kwoty nadpłaty Klient zobowiązany jest do przesłania wypełnionego formularza zwrotu na adres:

  PROTEKST Komputer
  ul. Głogowska 1, 67-400 Wschowa
  lub na adres e-mail: poczta@protekst.com.pl

Art. 5 Realizacja złożonych zamówień

 1. Klient dokonując zakupu w Sklepie Internetowym podaje następujące dane:
  1. imię i nazwisko oraz nazwa firmy (w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą)
  2. adres zamieszkania lub siedziby (w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą)
  3. adres do doręczeń
  4. numer NIP (w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą)
  5. e-mail
  6. telefon kontaktowy
 2. Realizacja przyjętego zamówienia rozpoczyna się po zarejestrowaniu płatności. W przypadku, gdy realizacja dostaw niektórych Produktów będzie wydłużona, stosowna informacja będzie umieszczona na stronie danego Produktu w Sklepie Internetowym.
 3. Zamówione Produkty są dostarczane do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej pod adres do doręczeń wskazany w formularzu zamówienia.
 4. Faktura VAT zostaje wystawiona po opłaceniu faktury pro forma przez Klienta, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
 5. Klient ma możliwość anulowania zamówienia do momentu dokonania płatności. Po dokonaniu płatności w celu rezygnacji z zamówienia Klient będący Konsumentem zobowiązany jest do przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

Art. 6 Dostawa zamówień i koszty przesyłki

 1. Przesyłki są realizowane tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Koszt przesyłki jest uzależniony od ilości zamówionych Produktów i zostanie wskazany w podsumowaniu zamówienia.
 3. Wysokość opłaty związanej z realizacją przesyłki umieszczana jest na fakturze.
 4. Klient winien sprawdzić stan przesyłki podczas jej odbioru od kuriera i zgłosić ewentualne uwagi dotyczące towaru, a jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono uszkodzenie zawartości lub jej ubytek, Klient powinien nie później niż w terminie 7 dni od dnia odbioru przesyłki powiadomić Dział Reklamacji PROTEKST Komputer.
 5. Klient zostanie obciążony kosztami transportu w postaci faktury VAT na kwotę zgodną z cennikiem przesyłek w przypadku, gdy przesyłka nie została odebrana z powodu zmiany adresu korespondencyjnego Klienta, bez uprzedniego powiadomienia Sklepu Internetowego o zmianie adresu dostawy zamówionego Produktu przed wysłaniem Produktu

Art. 7 Czas realizacji zamówienia

 1. Termin dostawy zamówionych towarów składa się z czasu realizacji zamówienia i czasu dostawy przez firmę kurierską.
 2. Podstawowy czas realizacji zamówienia wynosi 7 dni roboczych, liczony od momentu zarejestrowania wpłaty dokonanej przez Klienta. O zmianie czasu realizacji bądź niemożności zrealizowania zamówienia Klient informowany jest telefonicznie bądź drogą elektroniczną.
 3. Przesyłki dostarcza firma kurierska na adres wskazany przez Klienta. Czas dostawy wynosi do 5 dni roboczych od daty nadania.
 4. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktu lub opóźnienie w jego dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem dostawy podanym przez Klienta.
 5. Usługi elektroniczne zamówione przez Klienta dostarczane są w terminie i w formie określonej w Sklepie Internetowym.

Art. 8 Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

 1. Klient ma możliwość zrezygnowania ze złożonego zamówienia /odstąpienia od umowy:
  1. jeżeli w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia nie opłaci złożonego zamówienia;
  2. w przypadku Klienta będącego Konsumentem – bez podawania przyczyn w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia doręczenia towaru poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Klient, zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia towaru przed możliwością jego uszkodzenia w trakcie przesyłki. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń, zniszczeniu pudełka. Produkty muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (nieusunięta folia, niezniszczone pudełko). W takim przypadku Klient zobowiązany jest przesłać zamówiony towar wraz z kopią dowodu zakupu oraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy na adres:

   PROTEKST Komputer
   ul. Głogowska 1
   67-400 Wschowa

 2. Zasady zwrotu Produktu w przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta będącego Konsumentem:
  1. Zwrot odbywa się na koszt Klienta będącego Konsumentem i jest możliwy, jeżeli Produkt nie był używany i nie został w żaden sposób uszkodzony lub zniszczony;
  2. Zwrot wartości zakupionego towaru oraz uiszczonych przez Klienta kosztów wysyłki nastąpi przelewem na wskazane konto bankowe, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez PROTEKST Komputer podpisanej przez klienta korekty faktury VAT oraz zwróconego towaru;
  3. Klient zobowiązany jest do poinformowania PROTEKST Komputer o decyzji związanej ze zwrotem. W tym celu należy przesłać wypełniony formularz zwrotu pisemnie na adres – PROTEKST Komputer, ul. Głogowska 1, 67-400 Wschowa lub e-mail poczta@protekst.com.pl
  4. Wszelkie odstępstwa od powyższych wymagań będą podstawą do uznania odstąpienia od umowy za nieskuteczne. W takim przypadku wszelkie koszty i ryzyko z tym związane ponosi Klient.
 3. W przypadku, gdy Klient nie posiadający statusu Konsumenta dokonuje zwrotu Produktu, PROTEKST Komputer zastrzega, że zwrot równowartości pieniężnej uiszczonej przez Klienta, nastąpi w możliwie szybkim terminie, w szczególności uzależnionym od należytej i pełnej realizacji przez Klienta procedury związanej ze zwrotem. O przybliżonym terminie zwrotu PROTEKST Komputer poinformuje Klienta na Jego prośbę.
 4. PROTEKST Komputer ma możliwość odstąpienia od umowy z winy Klienta, ze skutkiem natychmiastowym:
  1. w przypadku, gdy Klient poda nieprawdziwe dane przy założeniu konta Klienta;
  2. w przypadku, gdy Klient w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia nie opłaci faktury pro forma.
 5. Klient będący Konsumentem nie może odstąpić od umowy zawartej na odległość w przypadku umów:
  1. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

Art. 9 Gwarancja na zamówione Produkty

 1. PROTEKST Komputer udziela Klientowi gwarancji na zakupione Produkty.
 2. Gwarancja udzielona jest:
  1. na okres 12 miesięcy w przypadku gdy Klient jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającej osobowości prawnej prowadzącą działalność gospodarczą, albo
  2. na okres 24 miesięcy w przypadku Klientów mających status Konsumentów. Okres gwarancji liczony jest od daty otrzymania Produktów przez Klienta.
 3. Gwarancja realizowana jest zgodnie z procedurą zgłoszenia reklamacji określoną w Art. 10 Regulaminu.

Art. 10 Procedura reklamacji

 1. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne można składać:
  1. e-mailem na adres: poczta@protekst.com.pl;
  2. listownie na adres: PROTEKST Komputer ul. Głogowska 1, 67-400 Wschowa z dopiskiem „Reklamacja”.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne jest rejestrowane w systemie dedykowanym obsłudze reklamacji pod przypisanym numerem zgłoszenia, a potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz z przypisanym numerem jest wysyłany na podany adres e-mail.
 3. Warunkiem rozpatrzenia zgłaszanej reklamacji jest dostarczenie przez Klienta niezbędnych danych stosownie do przedmiotu reklamacji. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać:
  1. nazwę firmy albo imię i nazwisko oraz adres Klienta;
  2. tytuł lub przedmiot reklamacji;
  3. dokument potwierdzający zakup reklamowanego produktu/usługi (nr zamówienia lub nr faktury VAT); uprawnienie do dochodzenia roszczenia w zgłoszonej wysokości w postaci np. faktury lub potwierdzenia zrealizowania zamówienia;
  4. w przypadku zwrotu wpłaty przesłanie wypełnionego, podpisanego formularza zwrotu;
  5. kopia protokołu reklamacyjnego, w przypadku reklamacji z tytułu ubytków lub uszkodzenia zamówionych przez Klienta produktów powstałych w trakcie ich transportu przez firmę przewozową (kurierską);
  6. podpis lub podpis i pieczęć Klienta, jeżeli zgłoszenie składane jest w formie listownej.
 4. W przypadku braku danych, o których mowa w ust. 3, PROTEKST Komputer informuje Klienta telefonicznie, pisemnie lub mailowo o konieczności ich uzupełnienia.
 5. Klient jest zobowiązany do uzupełnienia brakujących danych lub do dostarczenia dokumentów w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia poinformowania przez PROTEKST Komputer o konieczności uzupełnienia niezbędnych wymaganych danych.
 6. Rozpatrzenie Reklamacji zostaje zawieszone na okres 14 dni kalendarzowych do czasu uzupełnienia przez Klienta niezbędnych danych.
 7. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przyjęcia jej przez PROTEKST Komputer lub w terminie 14 dni kalendarzowych od daty uzupełnienia przez Klienta niezbędnych wymaganych danych lub dokumentów.
 8. Klient jest informowany pisemnie, e-mailowo lub telefonicznie przez PROTEKST Komputer o decyzji w zgłoszonej sprawie reklamacyjnej.
 9. W przypadku nieustosunkowania się przez PROTEKST Komputer do zgłoszonej reklamacji w terminie wskazanym w ust. 7 powyżej uważa się, że została uznana zgodnie z żądaniem Klienta.
 10. Utrata gwarancji następuje w przypadku stwierdzenia:
  1. napraw przeprowadzanych przez osoby nieuprawnione, uszkodzenia lub zniszczenia numerów seryjnych, kodów paskowych znajdujących się na Produkcie;
  2. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych Produktu powstałych z winy Klienta (niewłaściwe użytkowanie Produktu);
  3. uszkodzeń Produktu wynikłych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania, konserwacji przedmiotu gwarancji;
  4. uszkodzeń Produktu powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta materiałów eksploatacyjnych.
 11. Gwarancji nie podlegają:
  1. poszczególne części lub składowe Produktu za wyjątkiem całego (kompletnego) Produktu;
  2. przedmioty gwarancji, których jedyną wadą jest niekompatybilność;
  3. wady i uszkodzenia przedmiotu gwarancji powstałe wskutek siły wyższej (pożar, piorun, powódź, nieprawidłowe napięcie zasilania, przepięcie itp.).
  4. Koszty napraw nieobjętych gwarancją, a także koszty przeglądu w wyniku, którego stwierdzono brak zgłaszanych uszkodzeń, obciążają Klienta.

Art. 11 Ochrona danych osobowych

 1. Klient oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta i zostały podane dobrowolnie.
 2. Dane osobowe Klientów mogą być powierzane osobom trzecim na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego i w celu realizacji dodatkowych jego funkcjonalności.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności i w Regulaminie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

Art. 12 Zmiany Regulaminu

 1. PROTEKST Komputer zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty ich opublikowania na stronie Hi24.pl lub od daty przesłania ich na adresy e-mail Klientów.
 3. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Art. 13 Postanowienia końcowe

 1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy o prawach konsumentów.
 2. Produkty prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie są zaproszeniem do złożenia oferty.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 11 września 2018 r.